GOT D’ARGENT TROBAT A TIVISSA AMB ESCRIPTURA IBÈRICA (Vaso de plata con escritura ibérica)

Baikar Tivissa

Imatges extretes de http://cathalaunia.org

BADE IŔE BAIKAR ŚOKIN BAIKAR

“A LA VEGADA TU ETS GOT, GOT CÒNCAU”

Expressió que vindria a dir “tu ets un got “especial” còncau”

 

El got té forma còncava pel mig i en el fons exterior està escrita la llegenda.

Raonament:

‘bade’ en basc “a la vegada”

‘iŕe’ en basc ‘hire’ “de tu, teu” forma verbal de “tu ets” dirigit a l’objecte.

‘baikar’ “bol, got” del substrat ‘vega’ “conca” en orografia “conc”.

‘zokin’ en basc ‘zokon, zokogune’ “concavat”.

Antoni Jaquemot

Juny 2017

Anuncis
Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

CERÀMICA DE LLÍRIA F-13.5 (escrito ibérico sobre cerámica)

Llíria F13.5

 

BANKUŔS KAŔES BANITE EKIAR SALDUTIBAITE IUMSTIŔ TOLI(RBI)TANE BASŚUMIDADINIŔE.

Ban-guŕs kaŕes banite egiar salduti-baite Iumstir tolir bidane bas śumi tatin iŕ e.

La gerra l’ofereix a la deessa Iunstir

Proposta de traducció:
Ban gurs: en basc, ‘eman’ “donar”, ‘ban’ “cosa donada, el recipient, el càlat ; ‘guŕs’’guren’ “veneració”.
Karres, en basc ‘ekarre’ “fruits”.

Banite: ‘ban’ substrat de “bandeja” basc ‘eman’ “donar, oferiment”: “recipients de donacions”; ‘-ti’ plural; ‘-te’ subjecte.

Ekiar: Possessió, senyor, domini, facultat, capacitat de fer. En basc ‘egi’, respecte a arbres: “plantats”
Saldu: ‘sallu’ escrit en llatí. Del substrat “saió”. “tros de terra per conrear. Nom de la ciutat de Salduie, antiga Saragossa i d’una possible *Saldube a Salou. Els actuals noms dels rius Xaló a Alacant i Jalón a Saragossa.
Baite en basc: ‘baite’ “interior”.

Tolir. Grec ‘tolys’ “fort”. En lletres llatines ‘Herculi toli andosso’ dedicat a Hèracles.
Bitane. En basc ‘bide’ “camí”; ‘bitan’ “fer camí, encaminar, guiar, conduir”. Sufix ‘-e’ “per”: “la força de Iunstir guiï”.
Bas de ‘basi’ “unció”. En basc ‘basitu’ “untar, posar-hi oli, ungir”.
Zumi en basc ‘zumintz’ “àloe”.
Ta-tin. En basc “és fet”.

Iŕe. En basc ‘hi’ “tu”; ‘-ŕe’ “per a tu, a tu”

“CÀLAT DE VENERACIÓ OFERIMENT DE FRUITES PLANTADES DE  L’INTERIOR DELS SAIONS. LA FORÇA DE IUNSTIR GUIÏ.  OLI  FET  D’ÀLOE PER A TU”.

Antoni Jaquemot

Juny 2017

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

BOTÓ DE MARBRE (botón de mármol con escritura ibérica)

Empúries.botó marbre

SORSE IDEŔ KETAI YI

Vuit quantitats iguals, heus aquí
La peça es va trobar a Empúries. Serà una mostra per fer-ne vuit iguals

Raonament:

‘sorse’ “vuit”. En basc ‘zortzi’

‘ideŕ’ “igual” basc ‘ide’

‘ketai’ “quantitat, treball”.

‘yi’ (pronunciació ‘nai’ o ‘nui’) equivalent a “heus aquí”.

Jaquemot

Octubre 2017

 

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

FUSAIOLA DEL VILAR DE VALLS (tortera escrita en ibérico de Valls)

I02886-dib-BIBR00335-1.jpg

fusaiola Vilar de Valls escrit

Imatges extretes de cathalaunia.org

IŔE KEŚTANḾ ATAŔŚU EKIAŔ SINEKUN

                                                BAI BAIBAŔ

IŔE   “pròpia, la teva o verb “tu ets”.

KEŚTANḾ .  Basc ‘keste’ “nansa de cistella o d’olles”; amb sufix ‘-nm’ informa que és una anella . Es refereix a la fusaiola.

ATAŔŚU. Basc adats “cabellera, grenya”, “manyoc, flocall,  acumulació de fils al teler”

EKIAŔ.  ‘ekiaŕ  “qui fa, domini”. En basc ‘egi” “fer”

SINEGUN. El substrat “seny” ‘seneko, séneca’; ‘sinegun’ “Ple de seny, confiança, coneixement”.

BAI BAIBAR. En basc ‘bai’ “és, això és” ‘baibar’ basc ‘baia’ “defectuós, peça no vàlida, de mostra”

Proposta de traducció:

TU ETS LA FUSAIOLA QUE DOMINA EL FLOCALL DEL CONEIXEMENT.  PEÇA DEFECTUOSA (DE MOSTRA)”

Jaquemot

Gener 2018

 

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

ESTELA DE SAGUNT f.11.10

I01953-dib-BIBR00287-1.jpg

Imatges extretes de http://cathalaunia.org  

Transliteració:

OLORTIKIRSBE

ŔIAN : YITIKIRS

ENI : EDERINDU

Segmentació:

OLOR-TIKIRS BEŔIAN YI  TIKIRS- ENI  EDERINDU

Traducció

OLOR-TIKIRS HA MORT, HEUS AQUÍ. TIKIRS-ENI  HA FET ELS FUNERALS

Raonament:

Olor-Tikirs i Tikirs-Eni són noms personals.

B-eŕian “ell ha mort”, ‘b-‘ pronom de tercera persona, ‘eriar’ “mort”, ‘-n’ forma verbal del passat.

‘yi’ final de sentència: “això és, heus aquí”.

‘ederindu’ “ha fet els funerals” basc ‘eden’ “funerals”; ‘-in’ de ‘egin’ ‘du’ passat del verb “haver”.

Juny 2017

Jaquemot

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

AMULET DE CAN GAMBÚS DE SABADELL

amulet de Sabadell

Transliteració

 

                                                                DEŚAILAUŔ

                                                                BEŔSIR+N o BEŔSIRTEBAN

                                                                BITAN

                                                                ASTEBEIBASEBAN

DEŚAILAUŔ BEŔSIRTE BAN BITAN ASTE BEI BASEBAN

Oferiment de Beŕ-Sir a Teś-Ail-auŕ de fer el camí. Ofert amb la unció de Astebei

DEŚ-AIL ‘deś’ “treball esforçat, artístic” en basc ‘dezak’ “esforços de treball”; ‘ail’ “costurera, modista” de ‘ail’ “fil”.

AUŔ “dona per a ser mare”. En basc “ infantar, nen”.

BEŔ-SIR-TE. Acció que fa ‘Beŕsir’. Beŕ “distingit”. La forma ‘bere’; ‘bertze’ basca. Pronom de tercera persona singular i derivats “d’ell, seu, seva, propi, independent, per ell mateix, distingit, especial, adornat”.  Sir “plàcid”,  basc ‘sirats’ “plaer”.

BAN “donació, oferiment” de “donar, dedicar, col·locar”. Basc ‘eman’.

BITAN “fer camí, guiar-se, viure”, escrit en el plom del Solaig (Castelló). En basc ‘bide’ “camí”, ‘-tan’ sufix verbal. Denota “anar a fer una cosa”.

ASTE. Deïtat.  En basc ‘aste’ “període de temps, setmana”, ‘asti’ “temps lliure”. Surt escrit en làpides amb caràcters llatins ‘Astedumae’ i ‘Asterdumari’, noms personals. Coincideix amb la deessa Astarté.

BEI. En basc ‘bedi’ “que sigui”. Surt en els ploms de Castelló i d’Orlell a la Vall d’Uixó. ‘Aste beike’, ‘Auŕ Uni beike’, ‘Uni beike’. ‘Uni’ és una deessa etrusca. Expressió de “així sigui”.

BAS-E surt també a ‘basetebina’, ‘dusbanbase’ i ‘baserte’ a Llíria i ‘erbatebanbase’ a Err de la Cerdanya. En basc ‘basitu’ “unció, ungir, untar”, Sufix ‘-e’ preposició.

 

Jaquemot

Octubre 2017

 

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

PLOM DE LA NECRÒPOLIS DE LES CORTS D’EMPÚRIES (plomo escrito en ibérico en Les Corts de Ampurias)

Les Corts Empúries

Necròpolis Empúries calc

Imatges extretes de http://cathalaunia.org

Lakeŕ és un nom comú i personal. L’arrel ‘la-’ indica “terra”; ‘-ke + ŕ’ sufix de pluralitat i possessiu: “de la terra, gent, companys”.

‘Eiar’ ‘eriar’ en altres escrits, en basc ‘eri’ “mort”.

‘Tuŕba’ “turma, exèrcit”.

“Companys morts de la turma, Baise-Bilos; Belez-Taban; Ordin-Belez(?) en atenció”.

Baise-Bilos és nom bimembre de persona. Baise “íntim/a”. En basc ‘baita’ “a sí mateix, en un mateix” i Bilos “persona que porta braçalet, insígnia de poder”. De “virolla, virar, rodó” en basc ‘bil’ en castellà “vilo”.

Belez-Taban també és un nom personal. ‘Belez’ “Pertanyent als cap, dirigents” i ‘Taban’ del substrat  “taba” “sarment, vinya”.

Del següent nom de persona només tenim l’inici: ‘Ordin?- -’ i un sufix ‘-re’ que farien referència a l’altra part del nom.

en Possessiu personal: ‘atilar’ de les persones anteriors.

 Atilar ‘adigarri’ “explicació”; ‘aderallu’ “maó, placa”; “placa d’atenció”

Antoni Jaquemot

 

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari