GOT D’ARGENT TROBAT A TIVISSA AMB ESCRIPTURA IBÈRICA (Vaso de plata con escritura ibérica)

Baikar Tivissa

Imatges extretes de http://cathalaunia.org

BADE IŔE BAIKAR ŚOKIN BAIKAR

“A LA VEGADA TU ETS GOT, GOT CÒNCAU”

Expressió que vindria a dir “tu ets un got “especial” còncau”

 

El got té forma còncava pel mig i en el fons exterior està escrita la llegenda.

Raonament:

‘bade’ en basc “a la vegada”

‘iŕe’ en basc ‘hire’ “de tu, teu” forma verbal de “tu ets” dirigit a l’objecte.

‘baikar’ “bol, got” del substrat ‘vega’ “conca” en orografia “conc”.

‘zokin’ en basc ‘zokon, zokogune’ “concavat”.

Antoni Jaquemot

Juny 2017

Anuncis
Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

CERÀMICA DE LLÍRIA F-13.5 (escrito ibérico sobre cerámica)

Llíria F13.5

 

BANKUŔS KAŔES BANITE EKIAR SALDUTIBAITE IUMSTIŔ TOLI(RBI)TANE BASŚUMIDADINIŔE.

Ban-guŕs kaŕes banite egiar salduti-baite Iumstir tolir bidane bas śumi tatin iŕ e.

La gerra l’ofereix a la deessa Iunstir

Proposta de traducció:
Ban gurs: en basc, ‘eman’ “donar”, ‘ban’ “cosa donada, el recipient, el càlat ; ‘guŕs’’guren’ “veneració”.
Karres, en basc ‘ekarre’ “fruits”.

Banite: ‘ban’ substrat de “bandeja” basc ‘eman’ “donar, oferiment”: “recipients de donacions”; ‘-ti’ plural; ‘-te’ subjecte.

Ekiar: Possessió, senyor, domini, facultat, capacitat de fer. En basc ‘egi’, respecte a arbres: “plantats”
Saldu: ‘sallu’ escrit en llatí. Del substrat “saió”. “tros de terra per conrear. Nom de la ciutat de Salduie, antiga Saragossa i d’una possible *Saldube a Salou. Els actuals noms dels rius Xaló a Alacant i Jalón a Saragossa.
Baite en basc: ‘baite’ “interior”.

Tolir. Grec ‘tolys’ “fort”. En lletres llatines ‘Herculi toli andosso’ dedicat a Hèracles.
Bitane. En basc ‘bide’ “camí”; ‘bitan’ “fer camí, encaminar, guiar, conduir”. Sufix ‘-e’ “per”: “la força de Iunstir guiï”.
Bas de ‘basi’ “unció”. En basc ‘basitu’ “untar, posar-hi oli, ungir”.
Zumi en basc ‘zumintz’ “àloe”.
Ta-tin. En basc “és fet”.

Iŕe. En basc ‘hi’ “tu”; ‘-ŕe’ “per a tu, a tu”

“CÀLAT DE VENERACIÓ OFERIMENT DE FRUITES PLANTADES DE  L’INTERIOR DELS SAIONS. LA FORÇA DE IUNSTIR GUIÏ.  OLI  FET  D’ÀLOE PER A TU”.

Antoni Jaquemot

Juny 2017

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

BOTÓ DE MARBRE (botón de mármol con escritura ibérica)

Empúries.botó marbre

SORSE IDEŔKE TAI YI

quita d’una peça d’un conjunt de vuit, heus aquí
La peça es va trobar a Empúries.

Raonament:

‘sorse’ “vuit”. En basc ‘zortzi’

‘ideŕ’ “quita, treure d’un conjunt, separació”; basc ‘ider’

‘ke’ preposició de relació entre ‘ideŕ’ i ‘tai’

‘tai’ “peça d’un conjunt”. Pot ser també “brot”, ”fruita” o “flor”. Del substrat “toia”.

‘yi’ (pronunciació ‘nai’ o ‘nui’) equivalent a “heus aquí”.

Jaquemot

juny 2017

 

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

FUSAIOLA DEL VILAR DE VALLS (tortera escrita en ibérico de Valls)

I02886-dib-BIBR00335-1.jpg

fusaiola Vilar de Valls escrit

Imatges extretes de cathalaunia.org

IŔE KEŚTANḾ ATAŔŚU EKIAŔ SINEKUN

                                                BAI BAIBAŔ

IŔE   “pròpia, la teva o verb “tu ets”.

KEŚTANḾ .  Paral·lel: ‘kaśtaun’ “noia, la filadora” basc ‘gazte’ “jove” i ‘aun’ “dona”.

ATAŔŚU. Basc adats “cabellera, grenya”, “manyoc, flocall,  acumulació de fils al teler”

EKIAŔ.  ‘ekiaŕ  “qui fa, domini”. En basc ‘egi” “fer”

SINEGUN. El substrat “seny” ‘seneko, séneca’; ‘sinegun’ “Ple de seny, confiança, coneixement”. Consell, entitat religiosa o política.

BAI BAIBAR. En basc ‘bai’ “és, això és” ‘baibar’ basc ‘baia’ “defectuós, peça no vàlida, de mostra”

Proposta de traducció:

TU ETS LA NOIA DEL FLOCALL DEL DOMINI DEL CONSELL.  PEÇA DEFECTUOSA (DE MOSTRA)”

Jaquemot

Juny 2017

 

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

ESTELA DE SAGUNT f.11.10

I01953-dib-BIBR00287-1.jpg

Imatges extretes de http://cathalaunia.org  

Transliteració:

OLORTIKIRSBE

ŔIAN : YITIKIRS

ENI : EDERINDU

Segmentació:

OLOR-TIKIRS BEŔIAN YI  TIKIRS- ENI  EDERINDU

Traducció

OLOR-TIKIRS HA MORT, HEUS AQUÍ. TIKIRS-ENI  HA FET ELS FUNERALS

Raonament:

Olor-Tikirs i Tikirs-Eni són noms personals.

B-eŕian “ell ha mort”, ‘b-‘ pronom de tercera persona, ‘eriar’ “mort”, ‘-n’ forma verbal del passat.

‘yi’ final de sentència: “això és, heus aquí”.

‘ederindu’ “ha fet els funerals” basc ‘eden’ “funerals”; ‘-in’ de ‘egin’ ‘du’ passat del verb “haver”.

Juny 2017

Jaquemot

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

AMULET DE CAN GAMBÚS DE SABADELL

amulet de Sabadell

Transliteració

 

                                                                DEŚAILAUŔ

                                                                BEŔSIR+N o BEŔSIRTEBAN

                                                                BITAN

                                                                ASTEBEIBASEBAN

DEŚAILAUŔ BEŔSIRTE BAN BITAN ASTE BEI BASEBAN

Oferiment de Beŕ-Sir a Teś-Ail-auŕ de fer el camí. Ofert amb la unció de Astebei

DEŚ-AIL ‘deś’ “treball esforçat, artístic” en basc ‘dezak’ “esforços de treball”; ‘ail’ “costurera, modista” de ‘ail’ “fil”.

AUŔ “dona per a ser mare”. En basc “ infantar, nen”.

BEŔ-SIR-TE. Acció que fa ‘Beŕsir’. Beŕ “distingit”. La forma ‘bere’; ‘bertze’ basca. Pronom de tercera persona singular i derivats “d’ell, seu, seva, propi, independent, per ell mateix, distingit, especial, adornat”.  Sir “plàcid”,  basc ‘sirats’ “plaer”.

BAN “donació, oferiment” de “donar, dedicar, col·locar”. Basc ‘eman’.

BITAN “fer camí, guiar-se, viure”, escrit en el plom del Solaig (Castelló). En basc ‘bide’ “camí”, ‘-tan’ sufix verbal. Denota “anar a fer una cosa”.

ASTE. Deïtat.  En basc ‘aste’ “període de temps, setmana”, ‘asti’ “temps lliure”. Surt escrit en làpides amb caràcters llatins ‘Astedumae’ i ‘Asterdumari’, noms personals. Coincideix amb la deessa Astarté.

BEI. En basc ‘Beiraupen’ és “eternitat, vivent”. ‘behi’ “temps, vegada”. “Temps etern, per sempre”, surt en els ploms de Castelló i d’Orlell a la Vall d’Uixó. ‘Aste beike’, ‘Auŕ Uni beike’, ‘Uni beike’. ‘Uni’ és una deessa etrusca.

BAS-E surt també a ‘basetebina’, ‘dusbanbase’ i ‘baserte’ a Llíria i ‘erbatebanbase’ a Err de la Cerdanya. En basc ‘basitu’ “unció, ungir, untar”, Sufix ‘-e’ preposició.

 

Jaquemot

Juny 2017

 

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

PLOM DE LA NECRÒPOLIS DE LES CORTS D’EMPÚRIES (plomo escrito en ibérico en Les Corts de Ampurias)

Les Corts Empúries

Necròpolis Empúries calc

Imatges extretes de http://cathalaunia.org

Lakeŕ és un nom comú i personal. L’arrel ‘la-’ indica “terra”; ‘-ke + ŕ’ sufix de pluralitat i possessiu: “de la terra, gent, companys”.

‘Eiar’ ‘eriar’ en altres escrits, en basc ‘eri’ “mort”.

‘Tuŕba’ “turma, exèrcit”.

“Companys morts de la turma, Baise-Bilos; Belez-Taban; Ordin-Belez(?) en atenció”.

Baise-Bilos és nom bimembre de persona. Baise “íntim/a”. En basc ‘baita’ “a sí mateix, en un mateix” i Bilos “persona que porta braçalet, insígnia de poder”. De “virolla, virar, rodó” en basc ‘bil’ en castellà “vilo”.

Belez-Taban també és un nom personal. ‘Belez’ “Pertanyent als cap, dirigents” i ‘Taban’ del substrat  “taba” “sarment, vinya”.

Del següent nom de persona només tenim l’inici: ‘Ordin?- -’ i un sufix ‘-re’ que farien referència a l’altra part del nom.

en Possessiu personal: ‘atilar’ de les persones anteriors.

 Atilar ‘adigarri’ “explicació”; ‘aderallu’ “maó, placa”; “placa d’atenció”

Antoni Jaquemot

 

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari